Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Οι Σουβαλιώτες Αγωνιστές που έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821


Κομνάς Τράκας

Οι Σουβαλιώτες Αγωνιστές που έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821:


2855 Αγοριανίτης ή Παπαστάμος Ευστάθιος

2583 Αδαμόπουλος Αθανάσιος

2584 Αδαμόπουλος Λουκάς1356 Αναστασίου Ιωάννης

5745 Αναστασίου Μήτρος

2587 Αργυρόπουλος Σταμάτιος

2307 Αυγέρης Αθανάσιος

2593 Βελής Παναγιώτης

5732 Βέλλιος Κώστας

2545 Γεωργίου Ανάγνος (ίσως Ανάγνος Γεώργιος)

2550 Γεωργίου Λουκάς

2553 Γεωργίου Νικόλαος

2859 Διαμαντώνης Δημήτριος

2581 Δρίβας ή Ντρίβας Παναγιώτης

2595 Δρούβας ή Δρίβας Θεόδωρος

2597 Καραγιάννης Νικόλαος

2884 Καραγιώργος ή Καραγιωργόπουλος Λουκάς

2588 Καραγιάννης Λουκάς

1208 Κοντακτζής Θεόδωρος Ιωάν.

3373 Κοντογιάννης Ιωάννης

2591 Κοντοξής Ιωάννης

1946 Κορτσέλης Ιωάννης Χρήστου

2582 Κουτρουμπέλης Ιωάννης

Λιανός Κωστής

2558 Μητροπαναγιώτης ή Μαστροπαναγιώτης Παν.

2552 Νίκος Νικόλαος

2590 Ντόρμας Παναγιώτης

2549 Ντόρμας Χριστόδουλος

2592 Ντρίβας Λουκάς

2598 Οικονόμου Αθανάσιος

1725 Παπαθεοδώρου Αναγνώστης

2481 Παπαθεοδώρου Θεόδωρος

2889 Παπαγεωργίου Γιάννος

2594 Παπαγεωργάκης Αθανάσιος

1717 Παπαναγιωτόπουλος Αναγνώστης

2555 Παπαναγιώτου Χρήστος

2856 Παπαναστασίου ή Μάρος Ιωάννης

2857 Πλατής Δημήτριος

5748 Σκορδάς Ιωάννης

2578 Σκουρογιάννης Ευστάθιος

2556 Σπαθάρος Στάθης

1917 Σταθούλας ή Αϊφαντής Λουκάς [1]

2585 Στύλιας Θεόδωρος

2786 Συλαίος Αναγνώστης

2858 Τζούτζος Παναγιώτης

2557 Τσαντήρας Κωνσταντίνος

1214 Τσαρμακλής Λουκάς Γεωρ.

1945 Τσερμακλής Θεόδωρος

2551 Τράγος Λουκάς

1519 Χαρίτος Γιαννούτσος

2596 Χασναντάρας Ιωάννης

[1] Δηλώθηκε ως κάτοικος Τουρκοχωρίου (οικισμός κοντά στην Ελάτεια) με καταγωγή από την Σουβάλα


Τα αποδεικτικά στοιχεία:

Το πιστοποιητικό συμμετοχής του Λουκά Αδαμόπουλο στον απελευθερωτικό αγώνα του ΄21


"Α.Μ. 2584
Αδαμόπουλος Λουκάς
Αίτηση υπ' αριθμ. 218, 18 Σεπτ. 1846
προς τον Έπαρχο Παρνασσίδος
για αναγνώριση στρατιωτικής εκδούλευσης


Πιστοποιητικόν Στρατ. Εκδούλευσης


Πιστοποιείται ότι ο Λουκάς Αδαμόπουλος κάτοικος της Σουβάλας Δήμου Δωριέων
από αρχάς του ιερού αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικός υπό τας διαταγάς του Ι. Δυοβουνιώτη παρευρεθείς εις μάχες Μενδενίτζας, Δερβέν Φούρκας και υπό τας διαταγάς του υποστρατήγου Γ. Δυοβουνιώτη στις μάχες Βασιλικών, Στυλίδας, Αγίας Μαρίνας, Αετού, Άμπλιανης, Νευροπόλεως, Ραχώβης, Διστόμου. Εις όλας έδειξεν ζήλον και ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του αξιωματικούς.
Εν Λειβαδία 16 Απριλίου 1846

Γ. Δυοβουνιώτης"


"ΑΜ 2581
ΔΡΙΒΑΣ ή ΝΤΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αίτηση υπ΄αριθ.220/2 Μαΐου 1846
Προς τον Έπαρχον  Παρνασσίδος
Περί αμοιβής αγώνος αυτού
Στρατιωτικόν πιστοποιητικόν

Πιστοποιείται ότι ο Παναγιώτης Ντίβας κάτοικος Σουβάλας του Δήμου Δωριέων, επαρχίας Αμφίσσης από αρχάς του ιερού αγώνος υπηρετήσας στρατιωτικώς υπό τας διαταγάς του αειμνήστου Ιωαν. Δυοβουνιώτη παρευρέθη στας μάχας Μενδενίτζας, Δερέν Φούρκας και Υπάτης. Μετά δε ταύτα εξακολουθήσας υπό του υποστρατήγου Γ. Δυοβουνιώτη παρευρέθη στας μάχας Βασιλικών, Στυλίδος, Αγίας Μαρίνας, Αετού, Άμπλιανης, Νευροπόλεως, Ραχώβης και Διστόμου. Εις την Μενδενίτζη μάχη επληγώθη εις την κεφαλήν. Εις όλο το διάστηματ ης υπηρεσίας του έδειξε ζήλον στρατιωτικόν και ευπείθειας εις τους ανωτέρους αξιωματικούς.
Εν Λειβαδία 10 Απριλίου 1846
                                                                                                                            Γ. Δυοβουνιώτης"

"ΑΜ 2588
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Αίτηση υπ΄αριθ.210/18 Απριλίου 1846
Προς τον Έπαρχον  Παρνασσίδος
Περί αμοιβής αγώνος αυτού
Στρατιωτικόν πιστοποιητικόν

Ο κάτοικος του χωρίου Σουβάλας του Δήμου Δωριέων, Λουκάς Καραγιάννης ετών 40 άμα ο  υπέρ παρίδος  ιερός αγώνας εξερράγη λαβών τα όπλα  υπηρέτησε  στρατιωτικώς την πατρίδα από το 1821-1828 κατ΄αρχάς  υπό την οδηγίαν του Ιωαν. Δυοβουνιώτη και υποστρατήγου Γεωργίου Δυοβουνιώτη παρευρεθείς εις τας ακόλοθας  μάχας. Εις την πολιορκίαν της Βουδουνίτσας, εις Υπάτην, Αετού, εις Βασιλικά, εις Νευρόπολιν και λοιπάς. Μετά ταύτα επέρασεν  του υποφαινομένου Α. Κοντοσοπούλου, περευρέθη εις Λιβανάτες, εις Ιερουσαλήμ, εις Κάπρενα, εις Προφήτην Ηλίαν (εις Αράχωβαν και Δίστομον) υπό τας οδηγίας του ως ανωτέρου Γ.Δυοβουνιώτη. Έπειτα επέρασε εις τας διαταγάς εμού εις Καματερόν φονευθέντος Κολονέλου παρευρεθείς εις την Καματερό συγκροτηθήσαν μάχην. Έπειτα εισήλθε εις τας διαταγάς του Καραϊσκάκη παρευρεθείς εις τα περί Πειραιάς συγκρτηθείσας μάχας. Έπειτα εις τους σχηματισμούς χιλιαρχών κατετάγη εις την πεντακοσιαρχίαν του Νικολάου Στράτου υφ΄ον παρευρέθη εις Θήβας, εις Ναύπακτον κ.λ.π. Συμμετέσχε δε εις όλας τας μάχας έδειξε ανδρείαν και εξαιρέτου διαγωγής. Διο καταίτησην τούτου δίδομε το παρόν και του χρησιμεύει όπου δει.
Εν Άμφισσα 18 Απριλίου 1846
                                                                                                            Ν.Πανουγιάς, Α. Κοντοσόπουλος""ΑΜ 1946
ΚΟΡΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Αίτηση υπ΄αριθ.233/19 Μαΐου 1865
Προς τον Έπαρχον  Παρνασσίδος
Περί αμοιβής αγώνος αυτού
Στρατιωτικόν πιστοποιητικόν

Υπ΄όψιν δια τας ποινάς του Νόμου πιστοποιώ ο υποφαινόμενος  ότι ο Ιωάννης Χρήστου Κορτσέλης  κάτοικος του χωρίου Σουβάλα του Δήμου Δωριέων, της Παρνασσίδας παρευρέθη στας μάχας κατά τας θέσεις Βασιλικά υπό τον Γκούρα εις Άμπλιανην υπό του Πανουργιά, εις Αράχωβα και Δίστομον υπό τον Καραϊσκάκη, εις Πειραιά υπό τον ίδιον. Εις δε το 1828 κατετάχθη εις την Δ΄χιλιαρχίαν. Επίσης παρευρέθεις τας μάχας Ανηφορίτσαν, Πέτρα και Γραβιά υπό τον Γκούραν. Όθεν τη αιτήση του δίδεται το παρόν ίνα του χρησιμεύσει όπου δεί.
Γραβιά  16 Μαΐου 1865
                                                                                                                       Υποραφή δυσανάγνωστος"


Τα στοιχεία είναι από τα βιβλία των:  
Στάθη Πιπέρα ( Η ιστορία της Πολυδρόσου), 
Γιάννη Μαρρέ ( Πολύδροσος- Σουβάλα Παρνασσού) 
και του Αντώνη Αδαμόπουλου (ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου