Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

1959. Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες επιβητόρων

Στη Σουβάλα τ΄αλλοτινά  χρόνια υπήρχαν οικογένειες  που εκτός από τις γεωργικές έκαναν και άλλες ακόμα δουλειές για να μπορέσουν να ζήσουν τις φαμίλιες τους και να βγάλουν πέρα τη ζωή.
Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι βαλμάδες όπως τους έλεγαν οι συντοπίτες τους. Έθρεφαν μεγάλωναν και πολλαπλασίαζαν φοράδες και άλογα. Ιδιοκτήτης ενός τέτοιου αλόγου επιβήτορα (βαρβάτο) στο χωριό μας ήταν και ο Ευστάθιος Διαμαντώνης στου οποίου και την κατοχή βρισκόταν η παρακάτω άδεια - οδηγίες για τη διενέργεια επιβάσεων.Εν Καρδίτση τη 29η Δεκεμβρίου 1959
                                                                                                                                    Προς τους
ιδιοκτήτας επιβητόρων Φ.Ε.Ε
και αναγνωρισμένους διά κοινήν
οχείαν περιόδου 1960


Πέμπομεν συννημένως άδειαν οχείας δια τον αναγνωρισθέ-
ντα διά δημοσίαν οχείαν επιβήτορα υμών ΙΠΠΟΥ & ΟΝΟΥ και γνωρίζομεν ότι
υποχρεούσθε όπως:
1) Ενεργήτε μετά προσοχής τας κάτωθι οδηγίας ως προς την 
διενέργειαν επιβάσεων επί των προσκομιζόμενων θηλέων ζώων.
α) Θα διαπιστώνετε αν η φορβάς ή ονοφορβάς ευρίσκεται εν οργασμώ.
β) Η επίβασις θα πρέπει να γίνεται 2 – 4 ημέρας μετά από την 
ημέρα που ήρχισεν το ζώον να οργά (να σέρνη) και να επαναλαμβάνεται μετά 2ημερον.
γ) Εις τας γαλουχούσας φορβάδας και ονοφορβάδας η επίβασις θα 
γίνεται περί την 7ην – 8ην ημέραν από του τοκετού και θα επαναλαμβάνεται την επομένην.
δ) Δεν θα πρέπει την ιδίαν ημέραν να γίνονται δύο επιβάσεις στην ιδίαν φοράδαν
ε) Γενικώς θα αναγνώσητε το αποστελλόμενον έντυπον και θα ακολουθήτε τα εν αυτώ.
2) Θα καταγράφητε τα στοιχεία των φορβάδων και ονοφορβάδων εις τας αποστελλομένας καταστάσεις τας οποίας θα επιστρέφετε συμπληρωμένας στο τέλος της περιόδου οχείας ήτοι την 30 – 6 – 60.
3) Διά εκάστην πρώτη επίβασιν θα εισπράτετε παρά τον ιδιοκτήτη της φορβάδας και ονοφορβάδας 50 δρχ. και δι’ εκάστην επαναληπτικήν δρχ.25.
4) Θα οδηγήτε ανά 15θήμερον τον επιβήτορα, συμφώνως προς τας οδηγίας του κ. νομοκτηνιάτρου δι’ έγχυσιν αντιδουρινικού φαρμάκου.
5) Θα διατηρήτε και θα διατρέφετε τον επιβήτορα ικανοποιτικώς.
6) Θα ζητήσετε σχετικάς οδηγίας δια την εφαμογήν των ανωτέρω παρά του Γεωπόνου εφαρμογών

                                                                                                                        Ο
Δ/ντης του Σταθμού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου