Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

2 Μαΐου 1919 : “Η Ελλάς εν Σμύρνη”

 

Οταν η Τουρκία έλαβε μέρος στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στό πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, ο τότε Αγγλος πρωθυπουργός Ασκουϊθ, σέ λόγο του στήν βουλή, είπε ότι ο σουλτάνος μέ αυτό πού έπραξε είχε σκάψει τόν τάφο του καί η αυτοκρατορία του, πού είχε σύρει τό ξίφος, θά κατεστρέφετο διά του ξίφους.
Καί φυσικά άρχισαν οι συνεννοήσεις γιά τήν διανομή των εδαφών της οθωμανικής αυτοκρατορίας μετά τήν επικείμενη πτώση της. Οι Ρώσσοι πρόβαλαν αξιώσεις γιά τήν Κωνσταντινούπολη καί τά στενά (αξιώσεις πού εγκαταλείφθησαν μετά τήν οκτωβριανή επανάσταση), οι Ιταλοί αξίωσαν τα βιλαέτια Αϊδινίου (Σμύρνης), Ικονίου καί Αδάνων, οι Γάλλοι τήν Συρία καί την Παλαιστίνη καί οι Αγγλοι τήν Αραβία καί τή Μεσοποταμία μέ τά πετρέλαιά τους.Οι Σύμμαχοι, προκειμένου νά επιβάλλουν τίς διεκδικήσεις τους στήν καταρρέουσα οθωμανική αυτοκρατορία, δέν είχαν έτοιμο στρατό παρά μόνο τόν ελληνικό ή τόν ιταλικό καί αυτό διότι, Αγγλοι καί οι Γάλλοι, κάτω από τήν πίεση της κοινής γνώμης, είχαν προβεί σέ εκτεταμένες αποστρατείες. Από τήν άλλη δέν ήθελαν νά χρησιμοποιήσουν τόν ιταλικό στρατό για τήν επιβολή των όρων της Συνθήκης Ειρήνης, διότι θά εδραιώνονταν η Ιταλία στήν Μικρά Ασία, κάτι πού ήταν ανεπιθύμητο σέ Λονδίνο καί Παρίσι. Οταν λοιπόν, η Ιταλία αποβίβασε εντελώς απροειδοποίητα, στρατεύματα στήν Αττάλεια καί τήν Μάκρη της Μικράς Ασίας, οι Σύμμαχοι εξοργίστηκαν καί ανάγκασαν τήν ιταλική αντιπροσωπεία, νά αποχωρήσει από τίς εργασίες της Διάσκεψης. Ετσι Αγγλογάλλοι καί Αμερικάνοι, εκμεταλλευόμενοιτήν απουσία των Ιταλών, αποφάσισαν τήν άμεση αποστολή στή Σμύρνη ελληνικού στρατού. Καί βεβαίως οι αιώνιοι υποκριτές της Δύσης επισήμως δήλωσαν ότι στέλνουν ελληνικό στρατό γιά νά σώσει τούς χριστιανικούς πληθυσμούς από τίς σφαγές των μουσουλμάνων. Aκόμα, οι αιώνιοι ανέντιμοι της Δύσης, παρότι ήταν δεσμευμένοι νά στηρίξουν τόν ελληνικό στρατό σέ περίπτωση τουρκικής απειλής, λίγα χρόνια αργότερα θά υπέγραφαν συμμαχία μέ τόν Κεμάλ καί όχι μόνο θά άφηναν αβοήθητους τούς Συμμάχους τους Ελληνες, αλλά θά βοηθούσαν τόν αντίπαλο τουρκικό στρατό.
«Λόυντ Τζωρτζ: Εχετε διαθέσιμον στρατόν;
Ελευθέριος Βενιζέλος: Εχομεν. Περί τίνος πρόκειται;
– Απεφασίσαμεν σήμερον μετά του Προέδρου Ουίλσωνος και του κ. Κλεμανσώ ότι δέον να καταλάβετε την Σμύρνην.
– Είμεθα έτοιμοι.
– Πόσον στρατόν δύνασθε νά στείλετε αμέσως;
– Μιάν μεραρχίαν 15.000 ανδρών …»Αμέσως ο Βενιζέλος έδινε τηλεγραφικά εντολή στόν αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως Ρεπούλη, για την προετοιμασία απόβασης του ελληνικού στρατού στη μικρασιατική ακτή, ζητώντας ταυτόχρονα πλήρη εχεμύθεια: «Ταύτην την στιγμήν το Ανώτατον Συμβούλιον με πληροφορεί ότι εν τη σημερινή συνεδριάσει απεφάσισεν όπως το εκστρατευτικό σώμα αναχωρήση διά Σμύρνην. Η απόφασις ελήφθη παμψηφεί. Ζήτω το Έθνος…». Η νηοπομπή των ελληνικών πολεμικών καί μεταγωγικών σκαφών πού θά μετέφερε τήν Α” Μεραρχία από τόν λιμένα Ελευθερών της Μακεδονίας στή Σμύρνη είχε ήδη ετοιμασθεί, αλλά ουδείς γνώριζε ότι ο τόπος προορισμού ήταν η μητρόπολη της Ιωνίας. Στίς 30 Απριλίου 1919, τήν ώρα του απόπλου ανεγνώσθη πρός τους στρατιώτες καί τούς αξιωματικούς της Μεραρχίας η ιστορική Ημερήσια Διαταγή του Πρωθυπουργού καί Υπουργού Στρατιωτικών:

«Απεφασίσθη υπό των μεγάλων Δυνάμεων η διά του ελληνικού στρατού κατάληψις της Σμύρνης και η εξασφάλισις της τάξεως εκεί. Αποστολή, τιμητικωτέρα της οποίας σπανίως ανετέθη εις τμήμα του εθνικού στρατού, καθ” όλην τη μακράν του ιστορίαν…
Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι θά ευρεθήτε εις τό ύψος της αποστολής σας. Γνωρίζω ότι πάντες αξιωματικοί καί οπλίται, αισθάνεσθε δικαίαν υπερηφάνειαν διά τήν αποστολήν σας ταύτην…Είναι ανάγκη, όπως έκαστος εκ των ανδρών της μεραρχίας εμπνέεται από τήν συναίσθησιν ότι ο ίδιος αντιπροσωπεύει τήν Ελλάδα. Πρέπει ανά πάσαν στιγμήν νά ενθυμήται ότι από κάθε λόγον του από κάθε πράξιν του εξαρτάται η πρός τήν Ελλάδα εκτίμησις, ου μόνον τών ομογενών αλλά καί τών ξένων στοιχείων, άτινα ευρίσκονται πολυάριθμα εις τήν Σμύρνην.
Συστάσεις δια την συμπεριφορά σας απέναντι των ομογενών δέν έχω ανάγκην νά σας κάμω. Επί αιώνας ήδη αναμέναμεν τήν ευτυχή ταύτην ημέραν, χωρίς ποτέ ν’απελπισθώμεν, ούτε εν τώ μέσω των μεγαλυτέρων συμφορών.
Εκτός τούτου όμως, είναι αναγκη νά δείξετε διά της συμπεριφοράς σας καί πρός τό τουρκικόν, τό εβραϊκόν καί τό αρμενικόν στοιχείον ότι ο ελληνικός στρατός όχι μόνο δέν υστερεί των συμμαχικών κατά τήν γενναιότητα, τήν αυταπάρνησιν καί τήν ευγένειαν της ψυχής, αλλά ότι συγχρόνως διεκδικεί ότι ευρίσκεται εις τήν πρώτην γραμμήν του πολιτισμού.
Αί ευχαί ολοκλήρου του έθνους σας συνοδεύουν.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Στο βιβλίο του «Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας» ο Χρήστος Αγγελομάτης περιγράφει τις συγκινητικές στιγμές της αναχώρησης μέ προορισμό τή γή της Μικράς Ασίας : «Όταν δε ο πλωτάρχης Σαχτούρης ανέφερεν εις τον μέραρχον, ότι όλα είναι έτοιμα διά τον απόπλουν, ο Ζαφειρίου έκαμε τρεις φορές το σημείον του σταυρού, έσκυψε και εφίλησε τον αρχηγό του μεραρχικού πεζικού, συνταγματάρχην Χαρίλαον Τσερούλην, ενώ ένα δάκρυ εκυλούσεν εις τα μάτια του.» Η 1η Μεραρχία ήταν μία από τις πλέον ένδοξες του ελληνικού στρατού. Τη συγκροτούσαν κυρίως Θεσσαλοί και κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, υπό τον αντιστράτηγο Μανουσογιαννάκη, είχε επαξίως κερδίσει τον τίτλο της «σιδηράς». Η δόξα της επισφραγίστηκε στο Μακεδονικό Μέτωπο κατά τον Α” Παγκόσμιο Πόλεμο. Διοικητής της Μεραρχίας, πού περιελάμβανε τα συντάγματα πεζικού 4ο, 5ο καί 1/38 Ευζώνων, μέ διοικητές τούς αντισυνταγματάρχες ΑλέξανδροΣχινά, Κωνσταντίνο Τσάκαλο καί Διονύσιο Σταυριανόπουλο, ήταν ο συνταγματάρχης πυροβολικού Νικόλαος Ζαφειρίου:«Οπουδήποτε καί αν διευθυνθώμεν, πρόκειται νά ελευθερώσωμεν υπόδουλους αδελφούς μας. Ο ενθουσιασμός υπό του οποίου πάντες πληρούμεθα είναι λίαν δικαιολογημένος, είναι όμως αδικαιολόγητος οισδήποτε απρεπής τρόπος εκδηλώσεως τούτου.»
    Την περίοδο εκείνη στη Σμύρνη βρισκόταν τουρκική στρατιωτική δύναμη 3.000 περίπου ανδρών, η οποία στρατοπέδευε σε στρατώνες κοντά στο διοικητήριο της πόλης στο νότιο τμήμα της προκυμαίας. Το πρωί της 1ης Μαΐου ο ναύαρχος Κάλθορπ επέδωσε στον βαλή της Σμύρvnς διακοίνωση με την οποία του γνωστοποιούσε την απόφαση του Συνεδρίου για στρατιωτική κατάληψη της πόλης και του ζήτησε την επόμενη μέρα το τουρκικό στρατιωτικό τμήμα να παραμείνει στους στρατώνες. Λίγο πριν από το μεσημέρι της 1ης Μαΐου, ναυτικά αγήματα των Συμμάχων κατέλαβαν τα εξωτερικά φρούρια της Σμύρνης.Η νύμφη της Ιωνίας, η Σμύρνη, ζούσε τήν σημαντικότερη στιγμή της Ιστορίας της. Λίγες ώρες μετά επρόκειτο να αποβιβαστούν στην προκυμαία της τα στρατεύματα της ελεύθερης Ελλάδος, τα οποία οι Ρωμιοί της πόλης θα υποδέχονταν ως απελευθερωτές. Η απελευθέρωση της Ρωμιοσύνης είχε αρχίσει τό 1821 από Μωριά, Ρούμελη, συνεχίστηκε τό 1881 στήν Θεσσαλία, τό 1912 στή Μακεδονία, τήν Ηπειρό, τήν Κρήτη καί τό Αιγαίο καί τό 1919 στήν Θράκη καί στήν γή της Ιωνίας. Η ιστορική δικαιοσύνη απαιτούσε τήν εκδίωξη του κατακτητή από τά εδάφη πού είχε αρπάξει καί τήν τιμωρία του γιά τήν εξόντωση των γηγενών. Τό μόνο πολιτικό κόμμα πού υποστήριζε τό δίκαιο του οθωμανού κατακτητή καί εναντιώνονταν στήν επάναφορά των εδαφών καί των μνημείων στούς νόμιμους κατόχους τους, ήταν τό ΚΚΕ. Οι διεθνιστές της Αριστεράς θά έκαναν τά πάντα γιά νά εδραιωθεί τό κεμαλικό κράτος πάνω στά κόκκαλα των γηγενών της Μικράς Ασίας. Αντίστοιχα καί σήμερα, οι διεθνιστές της Παγκοσμιοποίησης υποστηρίζουν μέ κάθε τρόπο τήν κεμαλική Τουρκία στήν προσπάθειά της νά εδραιωθεί στά Βαλκάνια. Οι εποχές καί οι άνθρωποι αλλάζουν, οι πολιτικές μένουν οι ίδιες.
Οι Ρωμιοί της Σμύρνης έβλεπαν τούς εαυτούς τους ελεύθερους έπειτα από αιώνες σκλαβιάς καί έκαναν όνειρα. Τήν 1η Μαΐου 1919δημογέροντες, κοινοτικοί επίτροποι και άλλοι πρόκριτοι της Ελληνορθόδοξης κοινότητας της Σμύρνης, συγκεντρώθηκαν μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Χρυσόστομου, στο Μέγα Συνοδικό της Μητρόπολης. Ο περίβολος της Αγίας Φωτεινής γέμισε ασφυκτικά από κόσμο. Μετά από λίγο κατέφθασε ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη, ναύαρχος Ηλίας Μαυρουδής. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος πήρε τον λόγο και απευθυνόμενος στην ηγεσία της κοινότητας είπε:
«Αδελφοί το πλήρωμα του χρόνου επέστη. Οι πόθοι των αιώνων εκπληρούνται. Οι έκτακτοι χρόνοι ήγγικαν. Αι μεγάλαι ελπίδες του γένους μας, ο ανύστακτος, ο σφοδρός, ο μύχιος, ο θερμός, ο καίων και φλογίζων ως ο πεπυρακτωμένος σίδηρος τα σπλάχνα μας πόθος προς ένωσιν μετά της μητρός μας Ελλάδος, ιδού κατά τη σήμερον ιστορικήν και αξιομνημόνευτον ημέραν της 1ης Μαΐου γίνεται πράγμα και γεγονός τετελεσμένον…
Από της σήμερον αποτελούμεν αναπόσπαστον τμήμα της ηνωμένης, της ενδόξου, της αθανάτου μεγάλης μας πατρίδος Ελλάδος, η αποβίβασις των ελληνικών μεραρχιών εις τα Μικρασιατικά παράλια ήρξατο, το εξωτερικόν φρούριον της Σμύρνης κατελήφθη υπό των ελληνικών στρατευμάτων. Αύριο οι ελευθερωτές μας εισέρχονται…
Η μικρά και ένδοξος Ελλάς, μεγενθυνομένη ούτω, θα βαδίση γοργώ τω βήματι προς ένδοξότατον μέλλον… Το ζήτημα ήτο να θέση άπαξ τον πόδα της επί της Μικράς Ασίας και της Θράκης και τον έθηκε πλέον βαρύν… εις τήν πλέον κρίσιμον της ιστορίας της περίοδον, ανέστησεν εν τη Ελλάδι η Θεία Πρόνοια τόν μέγιστον των πολτικών της ανδρών, τόν Ελευθέριον Βενιζέλον…
Ζήτω η Μεγάλη μας Πατρίς Ελλάς. Ζήτω η Ελληνική Σμύρνη. Ζήτω ο Βενιζέλος. Ζήτω ο ναύαρχός μας Ηλίας Μαυρουδής. Ζήτω η ένωσίς μας μετά της μητρός Ελλάδος.»
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο ναύαρχος Ηλίας Μαυρουδής, ο οποίος διάβασε τό ακόλουθο τηλεγράφημα του Προέδρου της Κυβερνήσεως Βενιζέλου:
«Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβη τη Σμύρνην ίνα ασφαλίση την τάξιν. Οι ομογενείς εννοούσιν ότι η απόφασις αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήσει των διευθυνόντων το Συνέδριο, είναι αποφασισμένη η ένωσις της Σμύρνης μετά της Ελλάδος. Διατελέσαs μέχρι των Βαλκανικών Πολέμων υπόδουλος υπό τον αυτόν σκληρότατον ζυγόν, εννοώ ποία αισθήματα χαράς θα πλημμυρίσουν σήμερον τας ψυχάς των Ελλήνων της Μικρασίας. Την εκδήλωση των αισθημάτων τούτων δεν εννοώ βεβαίως να παρεμποδίσω.
Αλλά είμαι βέβαιος ότι η εκδήλωσις αύτη δεν θα λάβη ουδένα χαρακτήρα ούτε εχθρικότητος, ούτε υπεροψίας απέναντι ουδενός των συνοίκων στοιχείων του πληθυσμού…. Η ελληνική ελευθερία θά φέρη πρός όλους, ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος, τήν ισότητα καί τήν δικαιοσύνην..»
Τό πρωΐ της 2ας Μαΐου 1919 τά πάντα ήταν έτοιμα γιά τήν απόβαση. Περίπολοι Ελλήνων ναυτών κυκλοφορούσαν κατά μήκος της προκυμαίας γιά τήν τήρηση της τάξης, ενώ οι πολίτες είχαν κατακλύσει τούς δρόμους του λιμανιού. Η πρωϊνή ομίχλη είχε διαλυθεί καί ο ήλιος της ελευθερίας φώτιζε τή θάλασσα του Ερμαίου Κόλπου. Οι ακτίνες του αστραποβολούσαν στήν κορώνα του μητροπολίτη. Φέροντας τά αυτοκρατορικά άμφιά του ο Χρυσόστομος μέ τόν κλήρο περίμενε νά ευλογήσει τούς απελευθερωτές.
«Ο Σμύρνης Χρυσόστομος φορούσε τόν αυτοκρατορικό του μανδύα κι” ένα θείο φώς κατηύγαζε τήν σεπτήν του μορφή. Κι” έσπευσεν ο ίδιος νά υποδεχθή τόν πλοίαρχον Μαυρουδή. Ο ευσταλής αξιωματικός, ωχρός από τήν συγκίνησιν, εχαιρέτησε στρατιωτικώς καί εν μέσω γενικής κατανύξεως ανήγγειλεν: Η 1η Μεραρχία του Ελληνικού Στρατού καταλαμβάνει τήν Σμύρνη εν ονόματι του Βασιλέως Αλεξάνδρου…
Λυγμοί χαράς μόνον …Ο Χρυσόστομος ευλογεί τόν πλοίαρχον καί τόν αγκαλιάζει κλαίων. Καί ο σκληροτράχηλος θαλασσόλυκος πέφτει βαρύς τσακισμένος από τήν συγκίνησιν…»
Παντελής Καψής, δημοσιογράφος εκ Σμύρνης
Στίς 7:30 άρχισε η αποβίβαση των τμημάτων στόν προβλήτα της Πούντας. Τό 4ο σύνταγμα κατευθύνθηκε στά όρια της τουρκικής καί της ελληνικής συνοικίας ενώ τό 1/38 σύνταγμα ευζώνων στήν αποβάθρα της Λέσχης των Κυνηγών. Η ηθοποιός Κυβέλη, πού έτυχε νά βρίσκεται στήν Σμύρνη, έρρενε μέ τριαντάφυλλα τούς ευζώνους μας. Τό σύνθημα στίς φρουρές μας, τό έδωσε ο συνταγματάρχης Ζαφειρίου καί ήταν: «Παλαιολόγος – Κωνσταντινούπολις».
Τό 1/38 σύνταγμα θά περνούσε από τό διοικητήριο καί τίς φυλακές. Ο επικεφαλής ταγματάρχης Τζαβέλλας, στεφανωμένος αυτός καί οι άντρες του μέ λουλουδένια στεφάνια από τίς Σμυρνιωτοπούλες, προχωρούσε αμέριμνος μέσα στό πλήθος πού παραληρούσε. Εξαφνα καταιγισμός από σφαίρες θέρισαν τήν προφυλακή. Ο λοχαγός Νικολάου διατάζει ακροβολισμό. Δέκα Εύζωνοι πέφτουν κτυπημένοι, οι δύο έιναι ήδη νεκροί. Μαζί τους πέφτουν νεκρά καί γυναικόπαιδα από τό πλήθος.
Οι Ελληνες τσολιάδες όρμησαν μέ τήν ξιφολόγχη στό διοικητήριο καί διέλυσαν τήν εστία αντίστασης συλλαμβάνοντας τρείς χιλιάδες αιχμαλώτους. Οι νεκροί όμως αμαύρωσαν τη γενική χαρά. Οι Τούρκοι σύμφωνα μέ τούς όρους ανακωχής έπρεπε νά παραδώσουν τά όπλα τους. Αλλά ήταν οι Ιταλοί καί οι Γάλλοι εκείνοι πού τούς είχαν προμηθεύσει μέ όπλα καί θά συνέχιζαν νά τό κάνουν μέχρι τέλος. Καί ήταν Ιταλοί καί Γάλλοι εκείνοι πού κατηγόρησαν τόν ελληνικό στρατό γιά τή συμπλοκή πού έγινε. Ηταν Ιταλοί καί Γάλλοι εκείνοι πού είχαν ανοίξει τίς φυλακές καί είχαν αφήσει ελεύθερους αποβράσματα πού διψούσαν γιά αίμα. Καί ήταν οι Αγγλοι αυτοί πού θά έφερναν τό χειρότερο πρόσωπο πού μπορούσαν νά φέρουν στή Σμύρνη ως Αρμοστή, τόν Αριστείδη Στεργιάδη, ο οποίος φρόντισε νά εκτελέσει ως υπαίτιους γιά τά αιματηρά επεισόδια, δύο Ελληνες ώστε νά γίνει έτσι αρεστός στίς Μεγάλες Δυνάμεις.

Επιμέλεια ανάρτησης  υπό Α.Ι.Βαλάσκα
τ. Προέδρου του Λαογραφικού – Ιστορικού Συλλόγου.
ΠΗΓΗ : Η Πραγματική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος

11 σχόλια:

 1. ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕ?3 Μαΐου 2015 - 7:29 μ.μ.

  Εσύ Λαογραφικέ συμφωνείς με τέτοιου είδους ανιστόρητα και διχαστικά τσιτάτα που θυμίζουν έντονα άλλες μαύρες εποχές και που αναφέρονται στο αφιέρωμα του τέως Προέδρου σου που επέλεξες να αναρτήσεις για μιά ημέρα Ιστορικής μνήμης για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό της Σμύρνης ,όπως είναι η 2α Μαίου του 1919?

  .....Τό μόνο πολιτικό κόμμα πού υποστήριζε τό δίκαιο του οθωμανού κατακτητή καί εναντιώνονταν στήν επάναφορά των εδαφών καί των μνημείων στούς νόμιμους κατόχους τους, ήταν τό ΚΚΕ. Οι διεθνιστές της Αριστεράς θά έκαναν τά πάντα γιά νά εδραιωθεί τό κεμαλικό κράτος πάνω στά κόκκαλα των γηγενών της Μικράς Ασίας. Αντίστοιχα καί σήμερα, οι διεθνιστές της Παγκοσμιοποίησης υποστηρίζουν μέ κάθε τρόπο τήν κεμαλική Τουρκία στήν προσπάθειά της νά εδραιωθεί στά Βαλκάνια. Οι εποχές καί οι άνθρωποι αλλάζουν, οι πολιτικές μένουν οι ίδιες.....

  Ενας φίλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
  Η Μικρασιατική Καταστροφή είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής της άρχουσας τάξης της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής, προκειμένου να προωθήσει μέσω αυτής της συμμετοχής στην πράξη τη θεωρία της «Μεγάλης Ιδέας», δηλαδή της προσάρτησης εδαφών στην Ελλάδα και έτσι να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, τα οποία διαπλέκονταν μ' αυτά των τότε ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα της Αγγλίας. Και την πραγματοποίηση των οποίων επιδίωκαν, μέσω των αγγλικών ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην περιοχή.
  Ο απολογισμός της Μικρασιατικής Καταστροφής είναι: 50.000 νεκροί, 75.000 τραυματίες. Κοντά 1.500.000 Ελληνες αναγκάστηκαν να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς, θύματα της πολιτικής του κεφαλαίου, που έχει τον πόλεμο στο αίμα του, αλλά που ρουφά το αίμα των λαών για τα συμφέροντά του.
  Οι νικήτριες του πολέμου δυνάμεις της Αντάντ ετοιμάζονται για νέο μοίρασμα του κόσμου, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία - παραπαίουσα πια και ηττημένη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο - στέκει εμπόδιο στα σχέδιά τους για δύο κυρίως λόγους: Τα πετρέλαια και τα γεωστρατηγικής σημασίας εδάφη για τη δράση των μονοπωλίων. Η επιδίωξή τους, για τη διάλυση της Αυτοκρατορίας, πλέον, είναι σαφής και γίνεται πράξη, όταν, τον Οκτώβρη του 1918, την αναγκάζουν να υπογράψει τη Συνθήκη του Μούδρου, που οδηγεί στο διαμελισμό της Αυτοκρατορίας. Η κυβέρνηση Βενιζέλου - ως εκφραστής των συμφερόντων της άρχουσας τάξης στη χώρα - βλέπει το ιδανικό περιβάλλον για να υλοποιήσει την επιδίωξη προσάρτησης νέων εδαφών και αύξησης των ορίων της δικής της αγοράς. «Μεγάλη Ιδέα» την ονόμασαν.
  Το ΣΕΚΕ (ΚΚΕ), από την έναρξη ακόμη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, με την απόβαση του στρατού στη Σμύρνη, αποκάλυπτε το χαρακτήρα της και ήταν το μόνο κόμμα που αντιτάχτηκε στον άδικο και τυχοδιωκτικό πόλεμο. Προειδοποίησε το λαό για τις συνέπειές του και πάλεψε, με όλες τις δυνάμεις του, για να τον αποτρέψει, αψηφώντας τις άπειρες διώξεις (φυλάκιση ολόκληρης της ΚΕ του ΣΕΚΕ, φυλακίσεις και εξορίες στελεχών του), που υπέστη γι' αυτήν τη συνεπή στάση του απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό της Ελλάδας. Ετσι, στηριγμένο στη μαρξιστική - λενινιστική θεωρία, αν και νεαρό τότε κόμμα με λιγοστές δυνάμεις, πάλευε ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τις κατακτητικές επιδιώξεις της άρχουσας τάξης, που μόνο δεινά φόρτωνε το λαό. Είναι χαρακτηριστική η εκτίμησή του για τη Συνθήκη των Σεβρών, όταν σύσσωμη η αστική τάξη πανηγύριζε για την υπογραφή της. Το ΣΕΚΕ (ΚΚΕ) όχι μόνο καταγγέλλει τη Συνθήκη, αλλά προειδοποιεί το λαό για τους κινδύνους που περικλείει για νέους πολέμους, αλλά και ποια θα ήταν η πραγματική ειρήνη που ποθούσε ο λαός. Δίνουμε, λοιπόν, ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης του Κόμματος, χωρίς άλλο σχολιασμό, ένα όχι πολύ γνωστό ιστορικό ντοκουμέντο από τα «Επίσημα Κείμενα του ΚΚΕ», τόμος πρώτος, σελ. 104-110. Τέλος, αρκετά διαφωτιστικό κείμενο για τη στάση της Σοβιετικής Ρωσίας τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία αποτελεί μια σοβιετική διακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον «Ριζοσπάστη», στις 18 του Σεπτέμβρη 1922. Να μερικά αποσπάσματα: «Η ρωσική κυβέρνησις δεν είναι καθόλου διατεθειμένη να καταδικάσει την Ελλάδα και τον ελληνικόν λαόν... διότι ανέλαβε το βάρος του πολέμου το επιβληθέν επί των ασθενών ώμων της από μέρους της Ευρώπης και περιήλθεν εις απόγνωσιν... Η ρωσική κυβέρνησις θεωρεί τον τουρκικόν πόλεμον ως αγώνα του τουρκικού λαού υπέρ της υπάρξεως και ανεξαρτησίας του... Εν τω αγώνι τούτω η Τουρκία έχει ολόκληρον την συμπάθειαν του ρωσικού λαού... Η Ρωσία ήτο μόνον έτοιμη να βοηθήση εις το να τερματισθή ο πόλεμος, ο οποίος είναι καταστρεπτικός δι' αμφότερα τα έθνη. Αλλά αι προσπάθειαι της Ρωσίας προς την κατεύθυνσιν ταύτην απεκρούσθησαν κατηγορηματικώς υπό της Μεγάλης Βρετανίας... Αι συνδιαλλακτικαί προσπάθειαι της Ρωσίας απεδείχθησαν άκαρπαι και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος αφέθη να εξακολουθήση την πορείαν του».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.....ΟΛΑ ΚΑΛΑ!3 Μαΐου 2015 - 11:31 μ.μ.

  Εγώ δεν ερώτησα την εφημερίδα "Ριζοσπάστης" να μου απαντήσει.
  Τον Λαογραφικό Σύλλογο ερώτησα που ασχολείται αποκλειστικά(? ) με θέματα Λαογραφικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος και ......... δεν εμπλέκεται σε πολιτικές αντιδικίες.........................................................
  Να υποθέσω οτι αυτή είναι η απάντηση του Λαογραφικού στο ερωτημά μου ?
  Υ.Γ.Εντελώς συμπτωματικά..... και για ενημέρωση των αναγνωστών σας αυτούσιο το ίδιο αφιέρωμα έχει αναρτήσει και ο ιστότοπος agiasofia.gr................


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ δεν απάντησα σ' εσένα αγαπητέ φίλε ή φίλη θεώρησα σωστό να κοινοποιήσω τη θέση του ΤΟΤΕ ΣΕΚΕ (ΚΚΕ) για να έχουν σωστή ενημέρωση οι αναγνώστες του Λαογραφικού που διάβασαν την ανάρτηση του Α.Ι.Β. Μιας και ο Α.Ι.Β εκθέτει τη δική του άποψη για τη θέση του ΣΕΚΕ (ΚΚΕ) χωρίς την πολιτική ανάλυση και επιχειρηματολογία που είχε θέση του ΣΕΚΕ(ΚΚΕ) και που τελικά δικαιώθηκε. Και βεβαίως συμφωνώ και με το σχόλιο της φίλης (3.46) μ.μ

   Διαγραφή
 4. ΣΤΟΝ Α.Ι.Β. ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΑΣ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΧΡΕΩΘΕΙ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣΜΟΣ,ΔΙΧΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ,ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.(ΕΚ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΑ),ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΔΕΩΝ.
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ.
  ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΡΥΜΗΣ23 Μαΐου 2015 - 3:41 μ.μ.

  Αγαπητέ Λ.Ι.Σ.
  Διαβάζοντας στην ιστοσελίδα σου αναδημοσιευμένο άρθρο με τίτλο ΄΄Εν Σμύρνη΄΄,
  θεώρησα υποχρέωσή μου να σου γράψω.
  Γιατί άραγε έχεις ανάγκη ή ανέχεσαι τέτοια διχαστικά, ανιστόρητα και υποβουλιμαία δημοσιεύματα που κρύβουν την πραγματική αλήθεια, με παρελθοντολαγνείες και εσχατολογικές κρίσεις;
  Από το καταστατικό της δημιουργίας σου, σκοπός είναι η συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας στις εκδηλώσεις σου.
  Έτσι δικαιώνεται και δικαιολογείται η ύπαρξή σου.
  Σίγουρα δεν έχεις σκοπό την προβολή της κουλτούρας των ΄΄επιβητόρων της εξουσίας΄΄ του δόγματος ΄΄Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών΄΄ και το ΄΄ για όλα οι κομμουνιστές φταίνε ΄΄.
  Υπάρχουν αρκετοί συγχωριανοί μας που έχουν ρήγματα στο στήθος τους απ’ τα δόρατα των Λακεδαιμονίων.
  Δεν θέλω να ξέρω τους ανθρώπους που θέλουν να φαίνονται υπέρμαχοι της Ιστορίας χωρίς τα αληθινά της ερείσματα.
  Διαφαίνεται ένας εγωκεντρισμός που παραμορφώνει την αλήθεια και αναπόφευκτα φλυαρούν με τη μοναξιά τους.
  Φυσικά δεν είχα την απαίτηση από τους ΄΄ αλάργα νυχτωμένους΄΄ για αντικειμενική παρουσία των ευθυνών μιας μεγάλης εθνικής καταστροφής για την οποία εξ’ ολοκλήρου ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ.
  Δεν έχω την απαίτηση γιατί πρέπει να δικαιολογήσουν την μέχρι τώρα πορεία τους και την ψήφο τους.
  Δεν έχω την απαίτηση γιατί πρέπει να δικαιολογήσουν την μέχρι τώρα απουσία τους απ’ τους μεγάλους αγώνες του Λαού για Ελευθερία, Δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα.
  Δεν έχω την απαίτηση γιατί αν παρουσίαζαν τα ιστορικά γεγονότα όπως έγιναν θα έπρεπε να αυτοδικαστούνε και να καταδικαστούνε για τις επιλογές και τις συμμαχίες τους.
  Ένα μονάχα έχω να τους πω.
  Μάταια περιμένουν να ζωντανέψουν τα ψάρια στο τηγάνι της Βάβως και
  Ας μην περιμένουν τη δεύτερη παρουσία, γιατί ένας αληθινός Θεός δεν πρόκειται να ξανακάνει το ίδιο λάθος και να ξαναστείλει το γυιο του στη γή να τον ξανασταυρώσουν.
  Φιλικότατα
  Μήτσος Αδρύμης

  Υ.Γ. Εάν πράγματι σας ενδιαφέρει η αλήθεια για το τι έγινε στη μικρασία μπορώ να σας χορηγήσω κείμενό μου με τίτλο ΄΄ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ΄΄, το οποίο μελλοντικά προτίθεμαι να δημοσιεύσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το πιο σωστό θα ήταν τα γράμματα από το σχόλιο του κ. Αδρύμη να είναι πάρα πολύ μικρά για να μη διαβάζεται το κείμενό του.
  Θα απεικόνιζε την αντικειμενικότητά σας.
  Κρίμα για τον Λαογραφικό που μάλλον εικόνα Λαογραφικού δεν δίνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ..ΝΑ ΤΟ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙΣ ΠΑΛΙ?Ι ΦΟΒΑΣΑΙ ΚΑΤΙ ??25 Μαΐου 2015 - 10:11 μ.μ.

  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όσοι ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα γνωρίζουν ότι τα ενυπόγραφα άρθρα και δημοσιεύσεις δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του blog. Κάθε συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα της υποκειμενικότητας της άποψής του. Η ευθύνη των ενυπόγραφων άρθρων και δημοσιεύσεων βαρύνει τους συντάκτες.

  Ας γνωρίζουν κάποιοι «φίλοι» ανώνυμοι πάντα και κρυπτόμενοι ως συνήθως, ως διαχειριστής του blog επισκέφτηκα ως όφειλα και συνομίλησα με τον κ. Αδρύμη αφού ήδη η απάντηση του είχε περάσει ως σχόλιο στην αντίστοιχη ανάρτηση. Μας διαβεβαίωσε ότι στηρίζει την προσπάθεια του Λαογραφικού Συλλόγου, μας παραχώρησε το χειροκίνητο κουδούνι του Σχολαρχείου Πολυδρόσου (για το οποίο τον ευχαριστούμε θερμά) για τη Λαογραφική Στέγη και αναμένουμε το κείμενο του με τίτλο «Πικρή Αλήθεια» για να δημοσιοποιηθεί – αναρτηθεί . Κάποιοι λοιπόν που κάθονται με το πληκτρολόγιο ανά χείρας και περιμένουν τι θα αναρτήσει και πως θα τοποθετηθεί ο Λαογραφικός να είναι πιο υπομονετικοί και προσεκτικοί γιατί εκτίθενται συνεχώς.

  Σχόλια ανάρμοστα απρεπή και υβριστικά από ανθρώπους που δεν σέβονται ούτε καν τον εαυτό τους θα διαγράφονται.

  Χρήστος Παπαθανασίου
  Υπεύθυνος επικοινωνίας και διαχειριστής του blog

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΑΓΚΩΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΟ ... ΘΑ ΨΟΦΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ... ΚΡΙΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή