Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

27-3-1932: ΚΙΝΗΜΑ...ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ! ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΙΣ...ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ !

Αυτά συνέβαιναν στις 27 Μαρτίου του 1932 όπως τα μετέφερε ο ''ανταποκριτής του Ρουμελιώτη''
7 σχόλια:

 1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΙ ''ΑΞΙΕΣ'' ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 1853--ΜΕΡΟΣ 1ο21 Φεβρουαρίου 2014 - 1:31 π.μ.

  ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΕΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ:

  Άρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι, όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου έ. ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγ. Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώ­σεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κωμο­πόλεως Δημητσάνης.

  Άρθρον 2ον. Νά δέσωσι δια στερεών αλύσσεων τούς κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνά­μενα να προσβάλωσι την εγχώριον αιδώ της κωμοπόλεως.

  Άρθρον 3ον. Νά θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνα­σκούντων έμψύχων ζώων, οίον και Γ. Χαριτοδιπλωμένον και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους τε και φύσεως ή και αν­θρωπογύναια ακατάλληλα συμπεριφοράς εις ξένους και κατά την υπερτελουμένην πανήγυριν ενθάδε.

  Άρθρον 4ον. Νά εμποδισθούν βία το ουγγάρισμα των όνων και μοσχαρίων, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών ( κατσoυλίων).

  Άρθρον 5ον. Και γράψε. Θα τους πεθάνω δι’ άρθρων. Τι νομί­ζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνoπώλαι, σιδηρoπώλαι, oινoπώλαι, λαχανoπώλαι, εστιάτορες (Γειά σου βλάχο), οπωρoπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γέ­νει εμπορευομένων. Νά τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα, νά σκευάσουν το δικαιοστάσιόν των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον τής υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθή­σονται κατά το άρθρον 72 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 272 του Π.Ν. περί βλάβης ηθών και της ηθικής.

  Άρθρον 6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσσι άνευ άδείας. Επίσης ή είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν της εορτής του Αγ. Nικoλάoυ, ωσαύτως ή διανυκτέρεuσις και ή μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τάς θα­λασσίας φλέβας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκoυσίoυ απαγωγής μεταξύ των.

  Άρθρον 7ον. Όσοι παρ’ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων θέλουσι ραβδισθεί ανελλι­πώς εν τω Κρατητηρίω.

  Άρθρον 8ον. Απαγορεύεται το Kρυφoκύτταγμα εκ παραθύρων, oίκων, ξενοδοχείων, παρά προσώπων αλλοτρίων γενών και εν οδοίς, περιπάτοις, καφενείοις κλπ. Εν γένει δε απαγορεύεται ή δευτεροδιάβασις.

  Άρθρον 9ον. Απαγορεύεται ή διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών και τούμπαλιν, έφιππoι ανά τας οδούς και πλατείας, ως και μέ­γαρα εν τη εγχωρίω κωμoπόλει ταύτη προς αποφυγήν καταπα­τήσεως παίδων ως εκ της από ρυτήρος ελαύνοντος πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινά σπεύδοντα πσίτ, πσίτ, πσίτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και από ρυτήρος ελαύνουσαν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι άλλην ημέραν θα εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια νά είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Π.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 1853- ΜΕΡΟΣ 2ο21 Φεβρουαρίου 2014 - 1:34 π.μ.  Άρθρον 10ον. Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω πλην Λεσχών την δύσιν του ήλίου, των δε οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, τα δε θεάματα ή 12 του μεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, θεατρικής σκηνής, την πρωϊαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ήλίου εις την yην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρ­ίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

  Άρθρον 11ον. Απαγορεύεται μεθαύριον Πέμπτην, εορτήν του Αγ. Νικολάου νά τεθώσιν εις τα εξ ων συνετέθησαν.

  Άρθρον 12ον. Απαγορεύεται ή διοχέτευσις ακαθάρτων υδάτων και άλλων υλών επιβλαβών τη δημοτική εγχωρία υγεία και επιτρέπεται το ρίξιμον τούτων εν τη θαλάσση, μεθ’ απάντων των συλλεχθέντων σκουπιδίων μερίμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής καθισταμένης παρ’ ημών υπευθύνου.

  Άρθρον 13ον. Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως λαού και των συν αυτοίς ευρισκομένων ατόμων χάρις της τηρήσεως αναψυχής.

  Άρθρον 14ον. Μεθαύριον Πέμπτην και ώραν 10 π.μ. θέλει τε­λεσθεί εν εκκλησία τελετή πανηγύρεων, εν ήδέον νά παρευρε­θώσιν άπασαι αι αρχαί του τόπου, πάρεδρος, σύμβουλοι, κλητή­ρας της Κοινότητος, και ηγούμενου εμού ως αστυπαρασημοφο­ρία, άπαντες δε οι χωρικοί θέλουσι κατανεμηθεί και εν μεγάλη στολή και λάβει θέσεις και εις τάς καλλιτέρας μάλιστα. Αι δε αρχαί όπισθεν εμού, όστις θα φέρω φουφούλες, το τοπικόν επίσημον ένδυμά μου.

  Άρθρον 15ον. Ελλείψει μουσικής, μερίμνη του Δημοτικού Παρέδρου, θέλουσι παιανίση τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθώσι εις διασκέδασιν ήσυχoν και λιτόν φαγο­πότιον, μετά επισκεφθήσονται εμέ εν τω Καταστήματί μου οι δε χωρικοί ελλείψει αεριόφωτος θέλουσιν ανάψει μικράς ανευλαβείς και ανεπιζημίους πυρκαϊάς δια ξηρών πουρναρίων ανά φας οδούς, εν οις περιπατούντες θα φέρωσι κόκκινα φανάρια.

  Άρθρον 16ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων ή μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, ή εκκαθάρισις των ρινών δια των χειρών, επιτρεπομένου εν απομεμακρυσμένη συνoικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας.

  Άρθρον 17ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’ αερίων παρ’ αυτών εξερχόμενων, οι γέλωτες και το παίξιμον του κρέατός των.

  Άρθρον 18ον. Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων, ποδάγρας, ακριδών ιcλπ.

  Η εκτέλεσις ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.

  0 Αστυνομεύων ΕΜΜ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ21 Φεβρουαρίου 2014 - 11:43 π.μ.

  1.- Αναφορά του Αστυνομικού Σταθμάρχου Αρ. Αθανασάκου. Προς τον Αστυνόμον Καλαμπάκας.

  Ούτης καρποφόρου της γαιός κάτωθεν του γραφείου μου, τουτέστιν ουχί κάτωθεν ακριβώς καθ΄ότι κάτωθεν είναι κατώγι ένθα ο νοικοκύρης μου τρέφει χοίρον λευκόν δύο παρδαλάς αίγας, όρνιθας και πετεινόν σφόδρα μπερμπάτην, ήγουν δηλαδή παραπλεύρως και κάτωθεν του παραθύρου μου, όπου η οπή της νοικοκυράς δι ής χύνονται καταρακτωδώς και ευωδιαστώς τα ύδατα του νεροχύτου της, γονίμου όντως εκ των ανωτέρω τυου εδάφους εφύτρωσεν ενθάδε κολοκυθέα φυσικώς και χωρίς κανένας πρότερον καλλιεργησάμενος να φυτεύσει την αφεντιά της.

  Η κολοκυθέα αύτη, επροξένησεν την έριν των βαθμολογικώς αποκάτω μου Χωρ-κων Τσουρπάνη και Σκαρπαλέζου λεγόντων, του μεν να την εκφυτρώσει ήτις ετεκνοποίησεν με τον καιρό και φυσικώς ως κατάλεπτώς προαναφέρω, του δε όπως την αφήσει και πληθύνει το γένος της, ως το είδος τούτο είναι σπάνιον εν τη δικαιοδοσία μου και ποιεί νοστίμην κολοκυθόπιταν γλείφοντες τα δάκτυλα του.

  Τότενες επήλθε επέμβασις μεταξύ των. Τότενες ήνοιξεν έρις και μάλωμα.Τότενες, δε ο Σκαρπαλέζος θυμηθείς εξάγει το επί του τοιχώματος κρεμάμενον όπλον Γκρά υποδείγματος 74, και χρήσεως κοινής και ανασκασάμενος ευτυχώς μάχαιραν μετά του μαχαιροφύλακος του εις την κοινήν γλώσσα -φικάρι- καλούμενον, κατάφερεν δια του πέλματος των ποδών ωσάν να ήτο άλογον, αφού επήλθεν ακράτητος και ραγδαία αιματοχυσία, κρουνιδόν, παραβλάψασα την κυκλοφορίαν του αίματος και ανεπαισθήτως εξήγαγε Τρεις οδόντας του πτωχού Τσουρπάνη, ους επισυνάπτω δι ιατρικήν εξέτασιν και δια το ακριβές της αναφοράς. Ο δύστυχος Τσουρπάνης προ ολίγου δει να σημάνει σιωπητήριον και να μείνει καταντίπ κόκκαλον.

  Μετά της ανωτέρω σκηνής σας καταγγέλω ευπειθώς και τους δύο μετά της κολοκυθέας ως υπαιτίους, αποπείρας και αδίκου επιθέσεως επί φόνου, ξεριζωθείσης ήδη και εξαφανισθέντος του πληθυσμού των ειδών της, δια να υποστώσιν τας παρά του νόμου καταγγελομένας ποινάς. Και έχω δύο μάρτυρας ετοίμους, ους θα αποστείλω, τηλεγραφικώς τάχιστα ληφθεισομένων και ονόματι Κατραπάν και Καραμούτσον, δια να ενεργήσουν όλα τα παράπονα προς διδαχήν και συμμόρφωσιν απαξαπάντων των άλλων.

  Ο ευπειθείς Αστυν. Σταθμάρχης Αρ. Αθανασάκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 1894*ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΡΑΣΕΩΣ ΑΡΒΥΛΑΣ ... ΕΚ ΠΟΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ!21 Φεβρουαρίου 2014 - 11:48 π.μ.

  Περί αποδράσεως αρβύλας … εκ ποδός γυναικείου

  Αναφορά Ενωμ)ρχου Β΄. Τάξεως Μίχου Ζουλαχμάκη Αστυνόμου Κούλουρης και των πέριξ Επαρχιών αυτής.

  Περίληψις

  “Περί βιαίας αποδράσεως εγχωρίου αρβύλας εκ ποδός γυναικείου και πίλου εκ κεφαλής αλλοφύλου άρρενος διατελούντος επί συστάσεις ενταύθα προσωρινών.

  Προς

  το αξιότιμον κ.κ. Αρχηγείον Χωροφυλακής

  Αθήναζε

  Έχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν υμίν ότι χθές περί λύχνων αφάς καιροφυλακτήσας λάθρα και υπούλως συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές αποτελούμενον εκ μιας εγχωρίου νεανίδος και ενός αλλοφύλου άρρενος διατελούντος επί συστάσει ενταύθα προσωρινώς αλλά λόγω του Δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος τα τεκμήρια της ανόμου πράξεως των την τέχτε εγχώρων αρβύλαν και τον πίλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός.

  Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα Παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλει την εγχώριον αρβύλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσης ταύτης κηρυχθείσης εις άγνοιαν.  Εν Κούλουρη τη 17 Νοεμβρίου 1894

  Ευπειθέστατος ο Αναφέρων

  Μίχος Ζουλαχμάκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΙ Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ21 Φεβρουαρίου 2014 - 11:53 π.μ.

  Επιστολή του Λήσταρχου Γιαγκούλα, δημοσιευθείσα στο Δελτίο Δημος. Ασφάλειας.

  Ελήφθη από την Ιστορίαν της Χωροφυλακής του ΑΝΤΩΝΙΟΥ σελ. 1340

  Η ορθογραφία, πλην του τονισμού, είναι αυτή του βιβλίου, από το οποίο ελήφθη


  Εν Λειμέρια Ληστών


  Κύριε Αστυνόμε της Χωροφυλακής Αικατερίνης, χθες την Παρασκευήν την 8η Φεβρουαρίου (κατά παλαιόν ημερολόγιον) έλαβεν τόλμην ο κύριος ανθ)ρχος Χ. Γρηγοράτος να έλθη εις το σπίτι του Ιωάννου Παπά Δημητρίου ναξωντώση τον Γιαγκούλαν και τη παρέα του, ενόμισε ότι ο Γιαγκούλας και ο πρώην ψυχογυιός του μακαρίτη μας Θ. Γκαντάρα, Μπερικλής Α. Παπαγεωργίου είναι κώτες και τους πιάση ο κ. Γρηγοράτος δεν το εξεύρη τι λειστέ οπού είνε τώρα περνάνε την σφέραν εις την δεκάρα. Δεν άκογεν τι θα ποί Γιαγκούλας και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι κουτός άνθρωπος είταν ο μακαρίτης Ανθ)ρχος Γρηγοράτος. Λοιπόν κ. Αστυνόμε της Αικατερίνης πες σε παρακαλώ θερμώς εις τους βγένοντας αποσπασματαρχέους της καταδιώξεως τον λειστών Γαλώνεια ο Γιαγκούλας ευκόλως δεν τους δήδει θα τους δώσω και εγώ μιαν ημέραν αλλά τότε μόνο όταν επή ο θεός όχη τότε όπου ήθελεν ο Γρηγοράτος και όταν θέλουν οι Κύριοι Γαλωνάδες όταν θέλουν αυτό να τα κωλήσουν πλάκα τα γαλώνια από εμαίνα Τους ακουλάω εγώ σφέρες πλάκα αντί για γαλόνια αυτά μόνον έχω να σας γράφω κύριε Αστυνόμε να σκοτώνω άνθρωπη δεν επιθυμώ ποτές αλλά την στιγμήν όπου θέλουν ικύριοι γαλωνάδες να μεσκοτώσουν όχι μόνον αυτόν αλλά και άλλα αν θελήσουν να πάρουν γαλώνια τω είδιον θα τους κάνω γνωρίσετε μόνον ότι το Γρηγοράτον τον ευφώνεψα εγώ ο Γιαγκούλας ο Φώτιος και ο Μπερικλής Α. Παπαγεωργίου.  Άνευ ετέρου
  Διατελώ Αρχηγός της συμμορίας Φ.Α.Γιαγκούλας Βασιλεύς των ορέον Περικλής Παπαγεωργίου Βασιλεύς των ορέον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

  Πρός απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης:
  Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωριού.
  Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
  Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν το Ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο το όνομά του) χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά σινέπια και παραξιγιθίκατε και πλακοθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολοί άνθροποι.
  Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου:

  1)Aν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνευ χρονοτριβής αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είναι γαηδουριά.

  2)Μου αναφέρθηκε ότι ο γάηδαρος του Χαντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπήκε στο καλαμπόκι του Βαΐου (ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάιος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με τιν αξάλη στο ένα καπούλη. Καταλαβένετε ο γάηδαρος δεν είναι ο όνος αλά ο Βάιος. ανεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.

  3)Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγερεύετε να κατουράη έξω στον τίχο του μαγαζιού.

  4)Απαγορεύετε το βρισίδιν, το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.

  5)Ίδα πολές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προ τα έμπροσθεν να ανίγουν τα πίδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.

  6)Όταν λίαν προΐαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτου να μαζέβετε τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διόδεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμό-να με τα κρία.

  7)Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος και πάι στην Εκλισία και μετά χορέβη στο σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα δια χονδρόν αλισίδεον και σχονίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.

  8)Να μιν πίνετε πολί ινοπνεβματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.

  9)Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθρωπη σκύλη και γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.

  Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ τρίτη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από τον χωρίον εις τις Λάρισσαν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγώ λαβέντες άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε θα τας τιρίσετε ανιπερθέτος.

  Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
  Ο Διοικητής του Χωρίου
  Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
  Υπονωματάρχης

  ΑπάντησηΔιαγραφή